AppMover ApS handelsbetingelser

Abonnementsvilkår

Disse abonnementsvilkår (”Vilkårene”) gælder i alle tilfælde, hvor en virksomhed registreret i Danmark (”Kunden”) køber abonnement på mobil­app og eventuelle ekstramoduler til mobilapp (”Mobilapp”) hos AppMover ApS, Lergravsvej 53, 2300 København S, CVR-nr. 35392378 (”AppMover”). AppMover sælger ikke for øjeblikket abonnement på Mobilapp til virksomheder registreret uden for Danmark.

1. Aftale

1.1           Aftalen om Kundens køb af abonnement på Mobilapp består af Vilkårene og den ordrebekræftelse, som AppMover sender til Kunden efter at have modtaget Kundens ordre på abonnementet (”Abonnementet”).

1.2           Bindende aftale om Kundens køb af Abonnementet er indgået, når Kunden har modtaget AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet.

1.3           Stemmer AppMovers ordrebekræftelse ikke overens med Kundens ordre på Abonnementet, og ønsker Kunden ikke at acceptere ordrebekræftelsen, skal Kunden meddele det skriftligt til AppMover senest 5 dage efter at have modtaget ordrebekræftelsen. Ellers er bindende aftale om Kundens køb af Abonnementet indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen.

2. Abonnement

2.1           Abonnementet giver Kunden en ikke-overdragelig ret til at bruge Mobilapp til markedsføring og salg af varer i Danmark i den periode, Abonnementet gælder.

2.2           Abonnementet omfatter kun Mobilapp, der fremgår af AppMovers be­kræftelse af Kundens ordre på Abonnementet. AppMover har ret til at ændre Mobilapp. AppMover tilstræber, at Kunden altid har adgang til at bruge den nyeste version af Mobilapp, og at en beskrivelse af den nyeste version altid findes på www.appmover.dk.

2.3           Abonnementet omfatter den abonnementstype, Basic eller Premium, der fremgår af AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet. Abonnementet omfatter den bestilte abonne­mentstype i den version, som udbydes på ordrebekræftelsestidspunktet. AppMover tilstræ­ber, at en beskrivelse af den nyeste version af abonnementstyperne altid findes på www.appmover.dk.

2.4           Abonnementet starter på det tidspunkt, hvor Mobilapp er gjort tilgængelig for Kunden på mobilappdistributionsplatform, og gælder i den abonnementsperiode på 1, 3 eller 12 måneder, der fremgår af AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet (”Abonnementsperioden”). Ved en Abonnementsperiodes ophør fornyes Abonnementet automatisk for en ny Abonnementsperiode, medmindre Abonnementet forinden er bragt til ophør efter pkt. 8.

3. Pris og betaling

3.1           Prisen for Abonnementet fremgår af AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet og består i et oprettelsesgebyr og et løbende gebyr, jf. pkt. 3.3 og 3.4. Prisen for Abonnementet er i danske kroner og eksklusive moms.

3.2           AppMover har ret til at ændre prisen og andre vilkår for Abonnementet med 60 dages skriftligt varsel til Kunden, dog tidligst med virkning fra den 1. dag i den førstkommende nye Abonnementsperiode og tidligst med virkning fra den 1. dag i den nye Abonnementsperiode, der følger efter uopsigelighedsperioden, jf. pkt. 8.1. AppMover tilstræber, at den gældende pris for Abonnementet altid findes på www.appmover.dk.

3.3           Kunden betaler oprettelsesgebyret for Abonnementet til AppMover senest 7 dage efter, at Kunden har modtaget AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet.

3.4           Kunden betaler det løbende gebyr for Abonnementet til AppMover senest den 1. dag i hver Abonnementsperiode, første gang dog senest 7 dage efter at Kunden har godkendt AppMovers forslag til Mobilapp frontend. Har AppMover ikke modtaget rettelser til sit forslag senest 7 dage efter at have sendt forslaget til Kunden, anses Kunden for at have godkendt det.

3.5           AppMover sender faktura på oprettelsesgebyret for Abonnementet til Kunden sammen med AppMovers bekræftelse af Kundens ordre på Abonnementet. AppMover sender faktura på det løbende gebyr for Abonnementet til Kunden senest 15 dage før hver Abonnementsperiodes start, første gang dog senest 7 dage efter at Kunden har godkendt AppMovers forslag til Mobilapp frontend. Fakturaer sendes til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst.

3.6           Hvis Kunden ikke betaler prisen for Abonnementet rettidigt, har AppMover ret til at kræve rente af det skyldige beløb efter de regler, der til enhver tid fremgår af renteloven. AppMover sender første rykkerskrivelse til Kunden tidligst 10 dage efter den dato, hvor det skyldige beløb forfaldt, og en eventuel anden og tredje rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første og anden rykkerskrivelse. AppMover opkræver et gebyr på 100 kr. inklusive moms pr. rykkerskrivelse.

3.7           Hvis Kunden ikke betaler prisen for Abonnementet rettidigt, har AppMover til enhver tid ret til at suspendere Kundens ret til at bruge Mobilapp. Kunden modtager ikke nogen refusion af prisen for den periode, hvor Kundens ret til at bruge Mobilapp har været suspenderet. En suspension af Kundens ret til at bruge Mobilapp ophører, når Kunden har betalt prisen for Abonnementet, medmindre Abonnementet forinden er ophørt efter pkt. 8.

4. Afhjælpning af mangler

4.1           I tilfælde af mangler i Mobilapp afhjælper AppMover manglerne for egen regning. Afhjælpning af mangler i Mobilapp, der væsentligt forringer brugbarheden eller tilgængeligheden af Mobilapp, foretages så hurtigt som muligt. Afhjælpning af andre mangler i Mobilapp foretages periodisk efter AppMovers nærmere bestemmelse. Kunden må ikke selv afhjælpe mangler i Mobilapp.

4.2           Kunden har ikke andre beføjelser i anledning af mangler i Mobilapp end afhjælpning efter pkt. 4.1 og ophævelse af Abonnementet efter pkt. 8.3.

5. Behandling af persondata

5.1           I det omfang, persondataloven måtte finde anvendelse, er Kunden dataansvarlig og AppMover databehandler. Kunden er ansvarlig for, at persondataloven overholdes ved markedsføring og salg af varer via Mobilapp.

5.2           AppMover handler alene efter instruks fra Kunden. AppMover skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. AppMover skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

6. Ejendomsret

6.1           AppMover har den fulde ejendomsret til Mobilapp, herunder bl.a. kildekoder, objektkoder, ophavsrettigheder, opfindelser, patenter, design, varemærker og forretningshemmeligheder.

6.2           Kunden har ikke andre rettigheder til Mobilapp end retten til at bruge Mobilapp i Abonnementsperioden i overensstemmelse med Vilkårene.

6.3           Kunden må ikke: (i) fjerne eller ændre AppMovers varemærker, logoer, tekst eller lignende, der måtte fremgå af Mobilapp, (ii) kopiere eller ændre Mobilapp bortset fra almindelig brug af funktioner i Mobilapp, eller (iii) dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af Mobilapp.

6.4           Kunden har ejendomsretten til tekst, billeder og andre data, som Kunden indtaster eller uploader i Mobilapp, og har ansvaret for, at dataene ikke strider mod gældende lovgivning.

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning

7.1           Kunden er ansvarlig for at over­holde gældende lovgivning ved brug af Mo­bil­app, herunder bl.a. cookieloven, person­dataloven, markedsføringsloven, for­brugeraftaleloven, e-handels­loven, købe­loven og ophavsretsloven, og alle vilkår, der knytter sig til brugen af Apple Developer Program, mobilappdistributionsplatforme og andre produkter eller ydelser fra tredjepart. AppMover er ikke ansvarlig herfor, og det gælder, uanset at Mobilapp måtte indeholde funktioner eller facili­teter, der har til formål at sikre, at Kunden overholder gældende lovgivning og vilkår ved brug af Mobilapp. AppMover er heller ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade uanset art, som tredjepartsbrugere af Mobilapp måtte lide ved at bruge Mobilapp. Kunden skal skadesløsholde AppMover, i det omfang AppMover ifalder ansvar for forhold, som AppMover ikke er ansvarlig for.

7.2           AppMover er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade uanset art, som Kunden måtte lide som følge af Kundens udnyttelse af Abonnementet, herunder tab af omsætning, fortjeneste, kontrakter, goodwill, tid eller data.

7.3           AppMover stiller Mobilapp til rådighed for Kunden, som den er og forefindes og uden ansvar og garanti af nogen art. AppMover har ikke noget ansvar for og giver ikke nogen garanti for, at Mobilapp kan opfylde Kundens ønsker og behov, at Mobilapp kan bruges uden misbrug, afbrydelse eller forstyrrelse, fejl, hackingangreb, virusangreb, sikkerhedsbrist o.l., eller at Mobilapp ikke krænker tredjeparts ophavsrettigheder, patenter, design, varemærker eller andre rettigheder.

7.4           I det omfang AppMover, uanset ovenstående ansvarsbegrænsninger, måtte ifalde ansvar for tab eller skade, som Kunden måtte lide som følge af Kundens udnyttelse af Abonnementet, er AppMovers ansvar begrænset til den pris, som Kunden har betalt for Abonnementet i de sidste 12 måneder, før tabet eller skaden indtrådte.

8. Ophør

8.1           Abonnementet er uopsigeligt fra Kundens side i de første 12 måneder efter, at Mobilapp er gjort tilgængelig for Kunden på mobilappdistributionsplatform. Kunden kan herefter opsige Abonnementet med mindst 30 dages skriftligt varsel til AppMover til en Abonnementsperiodes ophør.

8.2           AppMover kan opsige Abonnementet med mindst 30 dages skriftligt varsel til Kunden til en Abonnementsperiodes ophør. AppMover kan endvidere opsige Abonnementet uden varsel, hvis det bliver umuligt eller urimeligt byrdefuldt for AppMover at opfylde sine forpligtelser fx som følge af ændringer af mobilappdistributionsplatform eller væsentlige mangler i Mobilapp. Hvis AppMover opsiger Abonnementet, refunderer AppMover en andel af det løbende gebyr efter pkt. 3.4 til Kunden svarende til det antal dage i Abonnementsperioden, som Kunden ikke kan udnytte Abonnementet. Oprettelsesgebyr efter pkt. 3.3 refunderes ikke.

8.3           Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, kan den anden part skriftlige kræve, at den misligholdende part afhjælper misligholdelsen inden for en frist på mindst 10 dage. Hvis den mis­ligholdende part ikke har afhjulpet misligholdelsen inden fristens udløb, kan den anden part op­hæve Abonnementet skriftligt uden varsel. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a.: (i) En parts gentagne manglende op­fyldelse af sine forpligtelser, (ii) En parts manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser, og (iii) En parts indledning af rekonstruktion, likvidation, konkurs, akkord e.l.

8.4           Ved ophør af Abonnementet uanset årsagen hertil lukkes der for Kundens adgang til Mobilapp og data, som Kunden har indtastet eller uploadet i Mobilapp slettes.

9. Andre vilkår

9.1           Hvis der opstår uenighed mellem Kunden og AppMover i forbindelse med Abonnementet, som de ikke kan løse mindeligt, har hver part ret til at indbringe uenigheden for en dansk domstol.

9.2           Abonnementet og en eventuel uenighed mellem Kunden og AppMover i forbindelse med Abonnementet er underlagt dansk ret.